Organizing Committee

General co-chairs


Zhi-Hua Zhou (Nanjing University, China)
Qiang Yang (Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong SAR, China)

Program co-chairs


Yang Gao (Nanjing University, China)
Yu Zheng (JD Finance, China)

Publication co-chairs


Min-Ling Zhang (Southeast University, China)
Chaoran Cui (Shandong University of Finance and Economics, China)

Local arrangement co-chairs


Peiguang Lin (Shandong University of Finance and Economics, China)
Xiushan Nie (Shandong University of Finance and Economics, China)

Publicity chair


Muwei Jian (Shandong University of Finance and Economics, China)

Finance chair


Shanshan Gao (Shandong University of Finance and Economics, China)